( MTB- Bundeliga 2017 Wombach)

28

Jun2017

( MTB- Bundeliga 2017 Wombach)

18.6.2017တြင္ က်င္ းပခဲ့ ေသာ အမ်ိဳးသမီး စက္ ဘီး ၿပိဳင္ ပြဲ ( MTB- Bundeliga 2017 Wombach) တြင္ Ghost. Factory Racing မွ ွ First Winner Prize ကို ဆြတ္ ခူးရရိွခ့ဲသည္ ။ ????????????????????